• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวช

คุณสมบัติ

เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาเททคนิคยานยนต์,ไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน หรือสขาที่เกี่ยวข้องกับงานช่างทั่วไป
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไปด้านงานซ่อมบำรุง ,มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีความคล่องตัวในการทำงาน
สามารถทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หรือตามความรับผิดชอบของงาน

รายละเอียดงาน

- ดูแล ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร เครื่องกล ไฟฟ้า
และอีเล็คทรอนิคให้มีประสิทธิภาพ
- ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด
- ดูแลจัดหา จัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
- ดูแล Fork Lift Hand Lift ภายในโรงงาน
- ทำรายงานการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร ส่งผู้บังคับ
บัญชา
-ประสานงานติดตั้ง ดัดแปลง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆในสาย
การผลิต
-ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD/IPD)
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
- ค่าความชำนาญการ
- วันลา กรณีต่างๆ
- ฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานที่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
ฝ่ายบุคคล
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
-
022334488 ต่อ 352
-
-
ค้นหางาน